Jobcenter Næstved

Sundhedspakke

Wattar Gruppen er fra juni 2015 leverandør til Næstveds kommunes Sundhedspakke.

Sundhedspakken er et tilbud til nyligt sygemeldte med let til moderat stress/depression. Forløbets formål er at styrke deltagernes evne til at håndtere sygdommen og at komme hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet igennem et aktiverende sundhedstilbud.

Der er tale om et gruppebaseret forløb under vejledning af en psykolog, hvor hovedvægten er på psykologi og en sundhedsorienteret indsats med fokus på sundhed og motion.

Mentorstøtte

Wattar Gruppen varetager fra marts 2015 mentorstøttefunktion i Næstved Kommunes beskæftigelsesindsats. Mentorerne arbejder med at understøtte forandringsprocesser, som medvirker til at fremme borgernes beskæftigelsespotentiale, således at de bliver i stand til at indgå i job, uddannelse eller støttet beskæftigelse.

Målgruppe
Målgruppen for Wattar Gruppens mentorstøttefunktion i Næstved er borgere med psykiatriske diagnoser, psykosociale problemstillinger og/eller borgere i ressourceforløb.

Formål
Det overordnede formål er at hjælpe og støtte borgerne hen imod eller til fastholdelse af beskæftigelse/uddannelse/tilbud. Derudover er målet at løse de individuelt opstillede opgaver og mål for hver borger.

Indhold
I mentorindsatsen tages der udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer, styrker og værdier. Der arbejdes med en trinvis forandring, baseret på forandringscirklen, som er rettet mod at gøre borgeren motiveret for og i stand til at søge og gennemføre uddannelse, beskæftigelse eller beskæftigelsesfremmende tilbud. Borgeren guides til at finde en indre motivation til forandring, som gør det muligt for personen selv at overveje og beslutte at prøve noget nyt, i stedet for at blive overtalt til at ændre sig. Indsatsen er teoretisk forankret i psykologiske teorier og metoder: kognitiv teori og metode, positiv psykologi og motivationsskabende interviewning.