Kurser for borgere

Wattar Gruppen udbyder en række kurser målrettet borgere med psykiske vanskeligheder og som kan bestilles af jobcentre og socialforvaltninger. Kurserne kan bestilles både enkeltvis eller være et led i et samlet forløb. Efter kursets afslutning er der mulighed for at bestille et opfølgningsforløb som f.eks. kan bestå af individuelle samtaler, praktikkursus, psykoedukation og/eller motion.

Kurset henvender sig til borgere:

 • med vedvarende angst- og fobiproblemer
 • der er præget af ængstelighed
 •  

Formålet med kurset er at afhjælpe borgerens angst, så vedkommende kan vende tilbage til enten arbejde eller uddannelse.
Kurset består af undervisning suppleret med individuelle samtaler med en psykolog.
Undervisningen fokuserer på:

 

 • Psykoedukation, hvor borgeren lærer om sammenhængen mellem tankemæssige, kropslige og følelsesmæssige reaktioner, og får værktøjer
  til at ændre angstoplevelser
 • Adfærdsøvelser, hvor borgeren efterprøver hvorvidt de tankemæssige forestillinger er i overensstemmelse med virkeligheden

Kurset henvender sig til borgere, der:

 • ikke umiddelbart er arbejdsdygtige eller revaliderbare, og hvor det skønnes, at arbejdsdueligheden kan opbygges og genskabes ved arbejdstræning og arbejdspraktik i kombination med undervisning i angstproblematikken
 • gentagne gange er faldet ud af projekter, uddannelser og arbejdspladser
 • har gennemgået et kursus eller et behandlingsforløb og stadig har en snert af forskellige former for angst og depression
 • er bange for at få angstanfald og som tænker på andre menneskers mulige negative vurdering
 • tidligere har brugt alkohol til at dulme angsten
 •  

Formålet med kurset er at give borgeren ekstra støtte til at komme tilbage til arbejdsmarkedet eller til at fortsætte med en uddannelse. Praktikkurset er et tilbud om virksomhedspraktik, vejledning, opkvalificering, erhvervsafklaring og afklaring af deltagernes arbejdsevne, suppleret med undervisning og samtaler.

Kurset består af tre dele:

 • Praktikplacering, hvor borgeren tilbringer tre til fire dage om ugen på et praktik- eller uddannelsessted. Praktikken tilrettelægges individuelt i forhold til den enkeltes mål, ønsker, behov og formåen
 • Undervisning, hvor borgerne diskuterer temaer og emner, der støtter op om praktikforløbet. Borgerne mødes en dag om ugen hos Wattar Gruppen
 • Samtaler. I de individuelle samtaler får borgeren mulighed for at arbejde med sig selv og sit forhold til omverdenen
 •  

Praktikkurset kan med fordel bestilles i forlængelse af et foregående kursus hos Wattar Gruppen f.eks. angst- og fobikursus eller depressionskursus

Kurset henvender sig til borgere, der oplever, at irritation og vrede fylder så meget i deres liv, at det står i vejen for et velfungerende arbejds- og familieliv.Formålet med kurset er at lære borgerne at anerkende, forstå, bearbejde og kontrollere deres irritation og vrede, så de kan indgå i relationer på en arbejdsplads.Kurset indeholder undervisning, øvelser og hjemmeopgaver. Vi arbejder med assertionstræning, træning i afslappende teknikker og tilbagefaldsforebyggelse.

Assertionstræning er ”at lære at kommunikere på en respektfuld måde.”
Assertion er ensbetydende med at stå fast på sine holdninger og synspunkter og udtrykke ærlige følelser uden at krænke andres.

 

Gennem assertiv kommunikation bliver deltagerne bedre til at:

 • Udtrykke følelser og holdninger
 • Samarbejde og løse konflikter
 • Kommunikere klart og direkte.
 •  

Deltagerne bliver bedre til at samarbejde og indgå i velfungerende relationer på en arbejdsplads.
Kurset tager udgangspunkt i deltagernes personlige erfaringer fra arbejds- og privatlivet. Deltagerne lærer bl.a. om deres personlige rettigheder: at have ret til at udtrykke sine behov, at have ret til at ændre mening, at kunne sige nej, at have ret til at blive ladt i fred samt at kunne sætte grænser for krævende kolleger, kunder eller klienter.

Selvværdskurset er målrettet borgere, der har behov for at øge deres selvværd for at blive bedre til at tackle problemer og konflikter, tage nye udfordringer op, opnå større accept af sig selv og opbygge et større psykisk overskud.På kurset får deltagerne forståelse for hvordan selvværd dannes og udvikles. De får konkrete metoder og teknikker til at øge deres selvværd og anerkende deres styrker. Deltagerne lærer desuden at udfordre selvkritiske tanker, når de er dømmende overfor sig selv, og samtidig lærer de at lægge mærke til, holde fast i og tro på de positive tilbagemeldinger, de får fra deres omgivelser.Kurset giver værktøjer til forandring i form af praktiske og mentale strategier og teknikker, som umiddelbart kan anvendes i hverdagen.

Kurset henvender sig borgere der har ADHD/ADD som den primære diagnose. Formålet med kurset er at afklare og forberede borgerne til arbejdsmarkedet. Det vil sige at øge borgerens forståelse af egne vanskeligheder og træne kompenserende færdigheder, så borgeren øger sin funktionsevne i en arbejdsmæssig situation. Det er desuden formålet at afklare eventuelle støtte- eller skånebehov samt at beskrive og hjælpe med etablering af relevante foranstaltninger med henblik på en realistisk tilnærmelse til arbejdsmarkedet.

 

På kurset underviser vi blandt andet i ADHD/ADD for at give borgeren:

 

 • Forståelse for tilstanden
 • Hjælp til at håndtere symptomer som for eksempel uro og impulsivitet
 • Viden til at organisere og overkomme opgaver i hverdagen
 • Hjælp til at håndtere sociale sammenhænge

Kurset henvender sig til borgere, der har symptomer på depression. Det vil sige borgere, der oplever en eller flere af følgende symptomer:

 • Håbløshed
 • Angst
 • Tomhed
 • Mangel på energi
 • Selvbebrejdelse
 • Vrede og irritation
 • Smerter
 • Søvn- og koncentrationsvanskeligheder

 

Formålet med kurset er at hjælpe borgeren ud af depressionen og give borgeren overskud i hverdagen, så han eller hun bliver aktive på arbejdsmarkedet. Kurset er en kombination af undervisning med psykoedukation, øvelser og hjemmeopgaver. Når man er deprimeret, fortolker man oplevelser og erfaringer negativt og det påvirker ens handlemønstre.

 

På kurset arbejder vi med at bryde de onde cirkler og i stedet lærer borgeren at betragte tanker, overbevisninger og adfærdsmønstre som vaner og hypoteser, der kan ændres. Samtidig opfordrer og støtter vi borgeren i at forøge sin deltagelse i det sociale liv og gradvist forøge sit aktivitetsniveau

Kurset henvender sig til borgere, der har symptomer på stress og som ønsker at lære kompetent stresshåndtering. Formålet med kurset er at ændre borgerens tanke- og handlemønster, så borgeren får kontrol, balance og sammenhæng i tilværelsen og et øget psykisk overskud.

 

Borgeren præsenteres for generel viden om stress:

 

 • Hvorfor opstår stress?
 • Hvordan forebygges stress?
 • Hvordan er signalerne på stress?
 • Hvordan kan man afhjælpe stress?

 

Borgeren får praktiske teknikker og mentale strategier, der kan anvendes i hverdagen. Vi inddrager deltagernes egne erfaringer fra arbejds- og privatliv.

Kurset henvender sig til borgere, som ønsker at få et bedre liv ved at gøre deltagerne bedre til at anvende sine styrker og ressourcer aktivt og derved opnå en større livskvalitet – uanset vægt.Der arbejdes med at forøge selvværd hvorved det bliver nemmere at nå langsigtede mål. Det kan være et bedre kropsbillede, en større selvtillid og måske et betydeligt vægttab.Kurset giver værktøjer til at bearbejde accepten af egen krop, øge aktivitetsniveau og fremme langtidsholdbare valg.

Følgende kurser kan med fordel bestilles sideløbende med, eller efterfølgende, ovenstående kurser.

Kurset henvender sig til personer, der har brug for at lære at slappe af. Det er oftest personer, der oplever angst, stress og udbrændthed, samt personer med smerter.Formålet er at give deltagerne bedre kropskontakt og kropsbevidsthed samt afhjælpe muskelspændinger forårsaget af angst m.m.Afspændingen giver deltagerne overskud til at klare mere i hverdagen og gør dem således i stand til at nærme sig arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til borgere, der ønsker at hjælpe sig selv til at falde til ro, modvirke stress, være til stede i nuet og opleve mere klarhed og fleksibilitet i deres tankegang. Det er velegnet for personer som har oplevet depression eller andre psykiske vanskeligheder.Mindfulness giver deltagerne forøget kontrol og velvære og mulighed for at vælge, hvordan de kan handle bevidst og hensigtsmæssigt.Træningen sker gennem undervisning og meditationsøvelser.

Træningen er målrettet borgere som har fysiske vanskeligheder eller som har behov for at lave motion. Træningen foregår i et fitnesscenter, og der tages hensyn til den enkeltes behov og eventuelle begrænsninger. Den personlige træner, som også er uddannet psykolog, sikrer, at træningen udføres korrekt. Der er fokus på deltagernes muligheder, motivation og oplevelse af succes.Deltagernes fysiske tilstand forberedes samtidig med, at de får erfaringer med at fastholde sunde rutiner i form af regelmæssig træning på faste tidspunkter sammen med andre. Hvis deltagerne ønsker det kan boldspil eller aerobics også indgå som en del af den fysiske aktivitet.Dette tilbud supplerer tilbud i Sundhedshus.

Følgende ydelser kan bestilles efter behov:

Individuel samtale

Med psykolog (coaching- eller terapisamtale), psykiater eller socialrådgiver.

Praktik

Vi finder en praktikplads i tæt samarbejde med borger. Under praktikforløbene tilbyder vi individuelle støttende samtaler samt gruppeforløb.

Psykologisk eller tværfaglig udredning

Vurdering/udredning af borgerens psykiske helbredstilstand foretaget af psykolog. Sagsudredning udført af socialrådgiver med speciale i LAB i samarbejde med psykolog og evt. med rådgivning fra en psykiater.

Statusattester og speciallægeerklæringer

Statusattester udfærdiget af psykolog. Speciallægeerklæringer udfærdiget af vores  neuropsykolog, indeholdende en beskrivelse af borgerens forhistorie, aktuelle psykiske tilstand, diagnose, behandlingsmuligheder samt prognose.

Wattar Gruppen A/S, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609