Wattar Gruppen - medarbejdere

Ressourceforløb

Wattar Gruppen kan være med til at løse de nye komplekse opgaver, som ressourceforløbene stiller på en sammensat måde. Du kan orientere dig om de forskellige ydelser, som vi tilbyder jobcentrene her på siden.

Ydelser

Pil Wattar Gruppen udfører ressourceforløb for Jobcentre
For Jobcentre der ønsker at anvende Wattar Gruppen som leverandør til at udføre ressourceforløb.

Ressourceforløb

Wattar Gruppen tilbyder ressourceforløb som længerevarende, helhedsorienteret, tværfaglig indsats med indhold og varighed tilpasset den enkeltes behov. Målet er at hjælpe unge videre i livet så de på sigt kan komme i arbejde eller starte på en uddannelse. Reformen lægger op til ressourceforløb hvor f.eks. rådgivning og støtte fra psykolog eller coach kan indgå, misbrugsbehandling, motion, kurser i håndtering af stress/angst mv., praktik, hjælp til boligproblemer, mentorstøtte og udredning, som grundlag for borgens næste skridt. Alle disse ydelser tilbyder Wattar Gruppen at bistå kommunen med.
Forløb

Pil Wattar Gruppens fagperson kan bistå det tværfaglige rehabiliteringsteam
For Jobcentre som har behov for et fagligt input, der har den fornødne psykologiske og sociale indsigt til at kunne indgå i dialog og bidrage til teamets anbefalinger.

Vi tilbyder at bistå kommunen i komplekse tværfaglige forløb omkring en borger, hvor behovet for faglig psykologisk og social bredde er betydeligt i forhold til at kunne træffe de rigtige afgørelser på et fagligt oplyst grundlag.

Wattar Gruppen kan levere denne faglighed, og vores medarbejdere har erfaring og kompetence til at bedømme hvilken indsats der er nødvendig for at hjælpe borgere i matchgruppe 2 til at komme nærmere arbejdsmarkedet.

Wattar Gruppens medarbejdere har erfaring med at evaluere forløbets udvikling over tid og hvordan forløbet skal justeres for at passe til den enkeltes behov.

Pil Wattar Gruppen videregiver erfaringer med målgruppen
For Jobcentre der ønsker at køre egne interne ressourceforløb; målrettet teamledere, som skal beslutte hvordan forløbene skal sammensættes og koordineres.

Vi kan tilbyde viden og erfaringer på følgende områder:Den tværfaglige indsats

 • Hvilke faggrupper og kompetencer er nødvendige at inddrage – om mål, indhold og problemstillinger, ved:
  • Psykologsamtaler
  • Coachsamtaler
  • Socialrådgiversamtaler
  • Psykiatersamtaler
  • Afspænding
  • Fysisk træning

Den beskæftigelsesrettede indsats

 • Hvordan støtter man bedst målgruppen i at nærme sig beskæftigelse?
 • Hvordan sikrer man at den beskæftigelsesrettede indsats bliver en del af forløbene?
 • Hvordan og hvornår kan praktik anvendes – og hvordan støttes borgeren og virksomheden bedst muligt under praktikforløbet?

Den håndholdte indsats

 • Hvordan ser en håndholdt indsats ud i praksis og hvorfor er den nødvendig?

Det sociale aspekt

 • Hvordan kan man bedst øge borgernes sociale netværk og kompetencer?

En ressourceorienteret tilgang

 • Hvordan styrkes borgerens motivation bedst så ressourcer og mestringsevne fremmes?

Psykoedukation

 • Hvilke kurser er nødvendige at tilbyde og hvorfor?
 • Hvilke kurser kan anvendes til hvilke grupper?
 • Hvordan bør grupperne sammensættes?

Udredning

 • Hvordan foregår udredningen optimalt? Herunder testmateriale og procedure.
Pil Wattar Gruppen videregiver materiale og underviser
For Jobcentre der ønsker at køre egne interne ressourceforløb; målrettet medarbejdere med direkte borgerkontakt.

Kurser/psykoedukation målrettet borgere med psykiske vanskeligheder

Wattar Gruppen har i løbet af de sidste ti år udviklet og afprøvet kurser, som har vist sig at være effektive til at hjælpe borgere med at mestre og håndtere deres psykiske barrierer, der stod i vejen for at komme nærmere arbejdsmarkedet. Det er disse kurser:

nav Angst og fobikursus nav ADHD/ADD-kursus
nav Praktikkursus nav Depressionskursus
nav Vredeshåndtering nav Stresshåndtering
nav Assertionstræning nav Fedme/overvægt
nav Selvværdskursus nav Mindfulness meditation
 • Kursusmateriale: I vil modtage kursusmateriale, herunder handouts og PowerPoint præsentation og undervisernoter
 • Workshop for kommende undervisere: der kan tilbydes to dages workshop for hvert kursus, hvor indholdet, øvelser osv. gennemgås. Workshoppen ledes af en underviser fra Wattar Gruppen, som har lang erfaring med at undervise på kurset, og bl.a. har deltaget i udviklingen af kurset.

Udredning

 • Testmateriale og procedure

Praktikforløb

 • Vejledning i borgere med psykiske vanskeligheder og diagnoser støttes i at komme i praktik. Hvordan findes egnede praktikpladser til målgruppen? Hvordan støttes borgeren og virksomheden under praktikforløbet?

Undervisning i kognitiv coaching

 • Opkvalificering af medarbejderne i brugen af kognitiv coaching, til at varetage samtaleforløb med borgere med psykiske vanskeligheder. Kognitive coachingmetoder læres for at støtte borgeren til at håndtere sine psykiske vanskeligheder; og til at arbejde med borgerens arbejdsmarkedsperspektiv.

Undervisning i håndholdt styring

 • Opkvalificering af medarbejderne til at varetage en håndholdt indsats for borgere med psykiske vanskeligheder: koordinering af tilbud til borgeren; motivation af borgeren til at gennemføre forløb; professionel omsorg; ansvarliggørelse af borgeren; forståelse af borgerens behov i en helhed; støtte til at udvikle og forbedre borgerens netværk og brug af hjemmeopgaver som supplement til den håndholdte styring.

Undervisning i at arbejde med grupper 

 • Opkvalificering af medarbejderne til at kunne styre og udvikle en gruppe. Det vil sige viden om og kendskab til gruppeproces og – struktur. Sammensætning, og start af en velfungerende gruppe; sætte individuelle mål og gruppemål; identifikation af gruppedeltagernes problemer og ressourcer; problemløsning; skabelse af forandring i gruppen; vedligeholdelse af forandringen og afslutning af en gruppe.

Undervisning af mentorer/støttekontaktpersoner

 • Opkvalificering af mentorer/støttekontaktpersoner i forhold til at kunne yde den nødvendige støtte på det personlige plan. Herunder, at være til rådighed og stabil, at kunne opmuntre og motivere og samtidig stille krav til og korrigere den pågældendes adfærd og handlinger. Samt det at yde praktisk støtte, herunder vejledning, rådgivning samt støtte i forhold til uddannelse, arbejde og fritid. Undervisningen tager udgangspunkt i pædagogiske og praktiske dilemmaer, som mentor og støttekontaktperson kan møde i samværet med borgeren. Mødet sker på borgerens ”banehalvdel” og stiller store krav til det faglige personales indføling, intuition og erfaring.
Pil Wattar Gruppen yder supervision og sparring til medarbejdere
For Jobcentre der har behov for løbende supervision og sparring om hvordan samarbejdet med borgere med psykiske vanskeligheder foregår bedst muligt.
Wattar Gruppen tilbyder konsulentbistand i form af supervision og sparring før og under igangværende ressourceforløb med borgere med psykiske vanskeligheder, f.eks. i forhold til komplekse enkeltforløb, sammensætningen af tilbud i et forløb, gruppeprocesser og den tværfaglige koordinering.