4-årig kognitiv psykoterapeutuddannelse

Du har mulighed for at få merit på uddannelsen.

Startdato ÅR 1: 25. januar 2023

Startdato ÅR 2: August 2023
Startdato ÅR 3: August 2023
Startdato ÅR 4: August 2023

Wattar Gruppens 4-årige kognitiv psykoterapeutuddannelse kvalificerer dig til at udføre psykoterapi på et kognitivt adfærdsterapeutisk grundlag. Gennem undervisning, træning og supervision vil du tilegne dig praktiske færdigheder og terapeutiske kompetencer, der vil gøre dig i stand til at udføre ansvarlig, sikker og effektiv kognitiv psykoterapi i praksis.

År 1 undervises primært fredage, dog starter året med et introforløb fra onsdag-fredag. 

År 2, 3, 4 undervises primært i moduler der finder sted ca. hver 3.uge (onsdage og torsdage).

Faglige fundament

Det faglige fundament på uddannelsen er kognitiv terapi. Den kognitive model er hele tiden i udvikling, og i disse år udvides vores arbejdsmetoder med mere aktiverende og oplevelsesorienterede elementer, som f.eks. mindfulness meditation, kreative teknikker herunder kropsbaserede teknikker og arbejdet med forestillingsbilleder, såvel som vægtningen af et mere interpersonelt fokus.

 

På uddannelsen bliver der undervist i klassisk kognitiv terapi, herunder metakognitiv terapi, positiv psykologi og misbrugspsykologi, såvel som de allernyeste metoder indenfor kognitiv terapi såsom Compassion Focused Therapy, ACT og andre teorier og metoder, som de bliver aktuelle.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen tager fire år. Man tilmelder sig ét år ad gangen. Deltagere modtager et kursusbevis efter hvert bestået uddannelsestrin samt certifikater efter gennemførte emne-moduler.

Uddannelsens formål

Gennem undervisning, træning og supervision vil du tilegne dig praktiske færdigheder og terapeutiske kompetencer, der vil gøre dig i stand til at udføre ansvarlig, sikker og effektiv kognitiv psykoterapi i praksis.

 

Som udgangspunkt er det hensigten at du skal kunne bruge uddannelsen til at udføre psykoterapi i samarbejde med de klienter du møder i din hverdag på arbejdspladsen. Det er dog op til den enkelte, om man ønsker at anvende uddannelsen til f.eks. at nedsætte sig som psykoterapeut efterfølgende.

 

Du opnår forståelse for og erfaring med behandling af en lang række klientgrupper og vil lære at udføre sagsformuleringer, der sikrer at du forstår den enkelte patient, klient eller brugers behandlingsmæssige behov og kan møde disse på kvalificeret kognitivt vis.

På uddannelsen får du:

  1. 1. Teoretisk viden og faktuel information om anvendt kognitiv terapi som den er baseret på forskningsresultater fra empiri, teori (litteratur) og klinisk praksis.

 

  1. 2. Praktiske færdigheder, således at du kan opnå terapeutisk kompetence, som vil gøre dig i stand til at kunne udføre ansvarlig, sikker og effektiv kognitiv psykoterapi i praksis.

 

  1. 3. Evnen til at reflektere på kognitivt vis.

Målgruppe

Uddannelsen er rettet mod personer, som i deres daglige arbejde vil kunne anvende den kognitive model. Deltagerne har ofte en social- sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelsesbaggrund fx i sygepleje, socialrådgivning, pædagog, lærer, fysio- og ergoterapi, eller arbejder med misbrugsbehandling, sindslidende og/eller er ansat på psykiatriske hospitaler, væresteder, bofællesskaber, institutioner o.l. Derudover har vi altid deltagere, som kommer fra en helt anden baggrund, men som ønsker at skifte jobspor.

Merit

Bliv optaget direkte på År 2: Hvis du tidligere har modtaget undervisning i kognitiv teori og supervision enten fra anden uddannelse eller igennem dit arbejde, er det muligt at få merit for År 1 og starte direkte på År 2.

 

Har du et eller flere år fra en anden, lignende uddannelse til kognitiv psykoterapeut, eller kan du dokumentere at du samlet har modtaget undervisning, supervision og selvrefleksion i et omfang svarende til kravene for et eller flere år, kan du søge om optagelse på År 2-4.

 

Dokumentation i form af uddannelsesbevis for tidligere uddannelsesforløb, kurser, supervision mv. medsendes ansøgningen. Disse ansøgere kan blive indkaldt til en personlig samtale. De kan ligeledes blive anmodet om at medsende referencer fra tidligere og nuværende arbejdspladser, som beskriver ansøgerens kliniske kognitive færdigheder.

Optagelseskriterier og dispensation:

For at ansøge om optagelse på psykoterapeutuddannelsen (kvote 1) skal du have en relevant uddannelses- og erhvervsbaggrund, der svarer til en professionsbachelor eller en videregående akademisk uddannelse. Uddannelsen skal være af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, som fx lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut, pædagog, læge eller psykolog.

 

Ansøgere skal efterfølgende have erhvervserfaring inden for denne profession i mindst tre år eller anden relevant erhvervserfaring i mindst tre år.

Dispensation (kvote 2+3)
Det er muligt at blive optaget på første år af uddannelsen selv om du ikke har en formel sundhedsfaglig, pædagogisk eller psykologisk lang eller mellemlang videregående uddannelse.

For at blive optaget på dispensation, skal du have minimum tre års relevant erhvervserfaring.

Du vil blive optaget på baggrund af en konkret vurdering, der gives ud fra en helhedsbetragtning, hvor også uddannelsesniveau, alder, modenhed, motivation, og erhvervserfaring klarlægges og vurderes.

Ansøgere med en uddannelse på minimum professionsbachelorniveau, der ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter.

Ansøgere tilhørende andre faggrupper. Disse ansøgeres uddannelse skal være suppleret med kurser fra højere læreanstalter eller lignende, inden for psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi og supervision (120 timer ved et sammenhængende forløb, 150 timer såfremt der er tale om opsplittede forløb).

Pris pr. år

Teori og metode, supervision samt delvis forplejning: kr. 30.150,-

 

Selvrefleksion: kr. 9.350,-

 

Eksamen: Kr. 4.000,-

 

Det er muligt at betale for uddannelsen i to rater eller efter individuel aftale. Du kan evt. anvende bruttolønsordningen. Det laver du en aftale med din arbejdsgiver om, så du bliver trukket månedligt af din bruttoløn. Det koster dermed ikke din arbejdsgiver penge. Du betaler selv med dine lønkroner før skat, hvilket oftest kan spare dig for lidt under det halve.

Indhold for årgangene

År 1 er tilrettelagt, så deltagerne får et grundigt kendskab til den kognitive teori og metode samt introduceres til relevante psykologiske emner. Den kognitive teori indlæres ud fra den kognitive forståelse af angst, depression, selvværd, sorg, krise og traumer, og metoden trænes gennem øvelser, som tager udgangspunkt i disse emner. Vi arbejder øvelses- og oplevelsesorienteret og træner metoderne, så de kan anvendes i deltagernes egen hverdag.

År 2 vil vi udvide de studerendes terapeutiske repertoire og gennemgå de forskellige kognitive retninger, som hører ‘under’ kognitiv terapi: Compassion Focused Therapy, Positiv Psykologi, ”Old system/New system” (Padesky), Mindfulness, Motivationsskabende interviewning, ACT og andre. 

 

Derudover vil deltagerne få en grundig viden og praktisk erfaring med udførelse af kognitiv gruppeterapi da vi har fokus på dette  i løbet af året, sideløbende med de ovennævnte emner. År 2 afsluttes med certificering som kognitiv gruppeterapeut fra Wattar Gruppen.

I løbet af År 3 vil de studerende udvide deres færdighedsrepertoire ved at inddrage teorier og metoder fra procesbaseret kognitiv adfærdsterapi. Vi gennemgår teorier og træner nye metoder, som komplementerer den ’klassiske’ kognitive teori og metode.

 

Der vil være fokus på

Viden om procesbaseret kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang og træning af psykoterapeutiske færdigheder.

Udarbejdelse af sagsformuleringer og behandlinger ud fra et procesbaseret kognitivt adfærdsterapeutisk perspektiv.

Refleksion over de anvendte terapeutiske metoder og teknikker inden for procesbaseret kognitiv adfærdsterapi.

På År 4 vil de studerende på dette trin fortsat opleve en finpudsning af de kognitive teorier og metoder og udvide deres kognitive psykoterapeutiske færdigheder. Fællesnævneren for året er anvendelsen og integrationen af den kognitive terapi i det professionelle og personlige hverdagsliv.

 

I den første del af År 4 vægtes de komplekse tilstande, og deltagerne præsenteres bl.a. for forskellige kognitivt baserede behandlingsmetoder. Det hører under den kognitive behandlingsparaply for personlighedsforstyrrelser: kognitiv terapi, dialektisk adfærdsterapi og skemafokuseret terapi.

 

I den anden del af året går vi i dybden med forskellige lidelser: misbrug, PTSD og spiseforstyrrelser og afholder seminarer, som udvider terapeuternes repertoire.

Supervision

Supervisionen sigter mod, at de studerende tilegner sig de kognitive færdigheder, sagsformulering, sokratisk dialog, verbale og adfærdsmæssige undersøgelsesmetoder.

 

På År 2 begynder vi at arbejde med optagelser eller som alternativ nedskrevne uddrag af samtaleforløb, som kan analyseres, diskuteres og trænes.

 

Supervisionen på år 3 vægter fortsat, at deltagerne tilegner sig de kognitive færdigheder og bliver sikre i grundelementerne – men også at deltagerne begynder at anvende metoder fra de nye retninger. På år 3 og 4 vægtes supervision ud fra optagelser af terapisessioner. På år 4 arbejdes der som supplement også med supervision i reflekterende team.

Selvreflektion

Selvrefleksion og personlig erfaring med metoder er vigtige elementer i tilegnelsen af de kognitive metoder, og udviklingen som terapeut og er også personligt udviklende og berigende. Gennem regelmæssig og systematisk anvendelse af kognitiv terapi, over en længere periode, opnås en dybere forståelse for metodernes virkning og effekt på tankemønstre, følelser og adfærd, og det erfares, hvordan man konstruktivt kan arbejde med de vanskeligheder, der opstår.

Tværfaglighed og netværk

Vi arrangerer løbende netværksmøder, hvor man kan møde færdiguddannede kognitive psykoterapeuter. Vi afholder undervisningsdage på tværs af uddannelsesårene, så de studerende får mulighed for at lære hinanden at kende og få og give gensidig inspiration. Disse dage har oftest en ekstern specialist som underviser. Som deltager på vores uddannelser er du altid velkommen til at deltage i vores gå-hjem-møder og andre arrangementer, vi afholder.

Vores undervisere

Alle timer på kurset er lærerstyrede. Vore interne undervisere er psykologer med mange års klinisk erfaring såvel som erfaring med undervisning. Herudover inviterer vi eksterne gæsteundervisere, som har særlig specialistviden indenfor et bestemt undervisningsområde.

Startdato

Vi har to årgange årligt på År 1, der starter i januar og august.

 

Se evt også vores aktivitetskalender

 

Yderligere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger om uddannelsens tilrettelæggelse og forløb, eksamener, dispensation og andre forhold, kan du få studiebeskrivelsen ved at skrive til info@wattar-gruppen.dk eller ringe på 33 11 22 84. Du kan også læse på vores hjemmeside.

Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening

Læs udtalelserne fra tidligere studerende på uddannelsen

Wattar Gruppen A/S, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609