Informationsmøde hos Wattar Gruppen

Uddannelse af frivillige

Wattar Gruppen tilbyder undervisning, som kan være relevant for jeres frivillige. Vi har udarbejdet et forslag til et undervisningsforløb med fire moduler. Afhængigt af jeres behov kan forløbets indhold tilpasses jeres frivillige. Forløbet baserer sig på korte oplæg, gruppearbejde, individuel- og grupperefleksion, casebaserede rollespil samt plenumdiskussioner.

I et træningsforløb med flere moduler vil de frivillige imellem modulerne kunne træne de metoder og redskaber de har lært. Der vil således være mulighed for efterfølgende at reflektere i fællesskab over metodernes anvendelse i praksis.

 

Du kan læse om de forskellige moduler her

Deltagerne vil lære generelle samtaleteknikker til nærværende, støttende og guidende samtaler ud fra teorier om aktiv lytten og verbal udspørgen (sidstnævnte fra kognitiv adfærdsterapi, f.eks. Padesky, 1993). De generelle samtaleteknikker vil blive trænet gennem en række casebaserede rollespil, hvor den frivillige selv får mulighed for at afprøve teknikkerne.

Psykisk førstehjælp handler om, hvordan man hjælper mennesker i krise uden selv at gå ned. Psykisk førstehjælp er en samlet betegnelse for de redskaber, der anvendes til at hjælpe og støtte mennesker i krise. Flere og flere  kommer i kontakt med stressende episoder og mennesker i krise. I sådanne situationer er der stor risiko for, at den frivillige selv bliver dybt påvirket af oplevelsen. Derfor kan det være nyttigt på forhånd at vide, hvordan man forholder sig til kriseramte personer og passer på sig selv i processen.
 
De frivillige vil lære om hvilke reaktioner, som er normale efter en kritisk hændelse; hvornår der skal gribes ind, og hvornår der er brug for professionel hjælp; samt debriefing/defusing. Deltagerne vil også blive introduceret til værktøjer, som kan bruges til at yde psykisk førstehjælp over for andre, herunder i form af værktøjer til at kommunikere med en kriseramt person.
 

Deltagerne vil desuden lære om den svære samtale i forbindelse med akut kriseramte brugere, inkl. selvmordstruede, som skal støttes til psykiatrisk indlæggelse. Sidstnævnte inkluderer viden om forskellige grader af suicidalitet, og hvad man som frivillig skal gøre i de forskellige situationer. Endelig vil deltagerne lære om, hvordan man hensigtsmæssigt kan håndtere aggressive, måske truende, brugere. Der trænes gennem en række case-baserede rollespil, hvor den frivillige selv får mulighed for at afprøve teknikkerne.

Deltagerne vil lære at styre en netværksgruppe for kollegial sparring ud fra metoden ”reflekterende team” (f.eks. Hornstrup, 2005). Metoden har vist sig særdeles egnet til at dele viden og erfaringer inden for en gruppe af mennesker, som arbejder med omsorg og støtte til udsatte brugere. Deltagerne på forløbet vil gennem oplæg, diskussion og case-baserede rollespil lære at anvende tilgangen. Efterfølgende vil deltagerne i modulet kunne deltage i eller lede sparringsgrupper for deres frivillige kolleger.

Deltagerne vil lære redskaber til at håndtere de følelsesmæssige reaktioner, som naturligt forekommer i mødet med kriseramte og socialt belastede brugere. Det er vigtigt, at disse følelsesmæssige reaktioner ikke hober sig op og skaber stress, udbrændthed og ”omsorgstræthed” hos de frivillige. Redskaber til at håndtere følelsesmæssige reaktioner inkluderer metoder til stresshåndtering, inkl. viden om stressreaktioner, viden om motion og afspænding i forhold til stress, og refleksion i forhold til hvad der tidligere har hjulpet den frivillige gennem en periode med stress. Desuden metoder fra compassion focused therapy (Gilbert, 2010), mindfulness-meditation (f.eks. Kabat-Zinn, 2008), positiv psykologi (f.eks. Seligman, 2003) og selvværdsorienteret kognitiv adfærdsterapi (f.eks. Fennell, 2006).
 

Forløbet baserer sig på korte oplæg, gruppearbejde, individuel- og grupperefleksion, casebaserede rollespil samt plenumdiskussioner.

Mål med uddannelsesaktiviteten

Det overordnede mål med uddannelsesaktiviteten er at klæde de frivillige bedre på til deres arbejde med brugerne, som benytter sig af deres hjælp. Uddannelsesaktiviteten vil give de frivillige ny viden og nye metoder, og vil styrke de frivilliges kvalifikationer og oplevelse af mestring i mødet med brugerne. De vil opleve sig mere kompetente i mødet med brugerne og de vil blive bedre til at undgå stress og udbrændthed.

 

De frivillige kan møde brugere i svære situationer, som fortæller om svære oplevelser ogproblemer, som f.eks. selvmordstanker. Derudover kan de blive udsat for udfordrende situationer med aggressive, måske truende, brugere. Det skitserede uddannelsesforløb vil gøre de frivillige bedre til at håndtere sådanne vanskelige situationer på en måde, som er hensigtsmæssig for dem selv og for brugerne. Ved at øge de frivilliges oplevelse af mestring, vil de kunne fortsætte deres frivillige arbejde i en længere periode, til gavn for alle parter.

 

Brugerne vil kunne mærke effekten af uddannelsesaktiviteten ved, at deres tilknyttede frivillige bedre vil kunne støtte dem i at møde deres følelsesmæssige reaktioner, samt at det gennem længere tid vil være den samme frivillige, som støtter dem, da de vil have mere overskud til at fortsætte deres arbejde.

Undervisere

Hos Wattar Gruppen er alle undervisere autoriserede psykologer med stor erfaring, både som terapeuter og som undervisere. Vi har blandt andet i snart ti år afholdt uddannelser i kognitiv teori og uddannet en lang række kognitive psykoterapeuter. Vi stiller store krav til vores undervisere – de skal være de bedste på deres felt, og de skal både kunne inspirere og motivere kursisterne. Du kan læse en beskrivelse af vores personale her.

Erfaring

Vi samarbejder med en række frivillige organisationer og vi har gode erfaringer med at undervise frivillige. Vi underviser bl.a. frivillige mentorer hos Ungdommens Røde Kors, samt i projekt KBH Erhvervsmentor (i samarbejde med Foreningen Nydansker og Fonden for Socialt ansvar). Derudover har vi, med støtte fra uddannelsespuljen, undervist frivillige hos Bydelsmødrene i et landsdækkende undervisningsforløb, samt frivillige hos SIND. Vores referencer finder du her.

Wattar Gruppen A/S, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609