En håndholdt, virksomhedsrettet indsats

Vi tilbyder samarbejde i din søgning efter det næste civile job. Dine jobønsker er omdrejningspunktet for vores samarbejde. Vores samarbejde tilpasses til dig og de virksomheder, som du gerne vil finde job hos. Al kontakt til virksomheder tager udgangspunkt i dine kompetencer, erfaringer, skånehensyn, erhvervsmæssige ønsker samt geografiske mobilitet. Vi tilbyder en håndholdt, virksomhedsrettet indsats. 

Udtalelser fra veteraner, vi har samarbejdet med:

”Min tro på, at jeg kan få et godt job, den fik jeg via samarbejdet med dig”.

”Tak for din støtte og dine roller som jobkonsulent, mentor, coach og ven i min tilbagevenden til livet”.  

”Jeg har bevaret balancen i mit liv, mens jeg har håndteret jobsamtaler og deltaget i virksomhedsbesøg. Jeg har lært at holde fokus på de ting, der lykkedes. Din sparring har igen og igen fået mig til at fokusere på at det nok skal lykkedes. Det har reduceret min stress og øget min ro og min balance”.

”Jeg har fået succes i jobsamtalen. Den første kaffesamtale var med en afdelingsleder, der gav mig feedback på, hvad jeg kunne gøre bedre. Den viden og erfaring bragte jeg med mig til den næste kaffesamtale, som var med en virksomhedsejer. Jeg følte mig godt klædt på, og nu er jeg landet i job”.

Vi lykkes som sparringspartnere, fordi vi er specialister, der arbejder med evidensbaserede redskaber, det vil sige metoder, som har vist sig effektive i undersøgelser, til at skabe forandring og udvikling. Vi tager afsæt i dine egne ressourcer, styrker og kompetencer. Vores tilgang skaber rammer for, at du som veteran får mod til og også opnår en hurtig og internt motiveret forandring, baseret på dine styrker.

Vores arbejdsmetoder samles under paraplyen ’empowerment metoder’. Vi anvender psykologiske og pædagogiske metoder fra kognitiv teori og metode, positiv psykologi og motivationsskabende interviewning, forandringscirklen og andre evidensbaserede teorier og metoder.

Disse teorier og metoder supplerer hinanden og væves sammen for at hjælpe og støtte dig til at opnå og opretholde en tilknytning til uddannelse / arbejdsmarkedet. Metoderne har som fællestegn, at der arbejdes med problemløsning og specifikke målsætninger i forbindelse med afhjælpning af en eller flere problemstillinger.

Empowerment

Empowerment handler om at udvikle og styrke dine egne ressourcer og muligheder. I empowermentmetoden tages der udgangspunkt i den enkeltes behov og ret til at kunne udvikle og ændre sig for at opnå kontrol med sit eget liv og sine egne muligheder.
At du gradvist udvikler mestrende selvtillid, ”kan-selv-færdigheder” og ”kan-selv-identitet”, vil samtidig formindske din oplevelse af at være udenfor og dermed bane vejen for, at du får mod til at opbygge ressourcestærke netværk, hvorved du opnår deltagelse i sociale sammenhænge, som er nødvendige for at skabe forandring.

Kognitiv teori og metode

Kognitiv teori og metode har fokus på personers tænkning med en skelnen mellem hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig tænkning. Ved hensigtsmæssig tænkning opnår en person lettere sit mål – mens uhensigtsmæssig tænkning kan føre til nederlag og opgivelse. Den uhensigtsmæssige tænkning er tanke- og forestillingsmønstre, som udgør et problem for en person, ved at de forhindrer personen i at opnå et bestemt mål eller løse en specifik arbejdsopgave. Ved at arbejde kognitivt lærer personen redskaber til at opbygge nye og mere effektive tanke- og handlemønstre, som gør det muligt at opnå de ønskede mål.

Positiv psykologi

Positiv psykologi er en teori om det gode liv med en række metoder og anvisninger på at opnå dette for den enkelte mentee. Som et eksempel på dette reflekteres løbende over, hvilke værdier, som er væsentlige at udfolde i livet for at føle den højest mulige grad af tilfredshed og mestring. Som led i dette arbejdes med aktiviteter, som for borgeren er:

  • Meningsfulde (hvad giver mening for mentee i forlængelse af dennes værdier?)
  • Sjove/rare (hvad kan mentee lide at foretage sig?)
  • Styrker (hvad er mentee god til?)

Motivationsskabende interviewning (MI)

Motivationssamtalen er en teknik, hvor en person guides til at finde en indre motivation til forandring, som gør det muligt for personen selv at overveje og beslutte at prøve noget nyt, i stedet for at blive overtalt til at ændre sig. Der arbejdes især med at få overblik over de fordele og ulemper, der kan være ved den pågældende forandring.

Når man skal prøve noget nyt, forandre sig og bryde gamle vaner, er det normalt og almindeligt at være ambivalent. På den ene side vil man gerne forandringen, på den anden side vil man gerne forblive som man er. Der er fordele og ulemper ved forandring – og der er fordele og ulemper ved at blive ved status quo. Denne viden om ambivalensens normalitet tages op i motivationsskabende interviewning og den gøres til omdrejningspunktet i en samtaleform, som har til formål at støtte personer i at bryde dårlige vaner. Den motivationsskabende samtale kan bruges effektivt i alle de situationer, hvor personer skal ændre adfærd og tankegang. Som en del af motivationsarbejdet arbejdes der også med tilbagefaldsforebyggelse, hvor borger får redskaber til at fastholde nye strategier, på trods af eventuelle psykiske vanskeligheder og andre barrierer.

Forandringscirklen

I indsatsen arbejdes der med en trinvis forandring baseret på forandringscirklen, som er rettet mod at gøre borgeren motiveret for og i stand til at søge uddannelse, beskæftigelse eller beskæftigelsesfremmende tilbud.

forandringscirklen

Kontakt os

Hvis du vil have vores støtte til at finde et arbejde, som passer til dig, så kontakt os.

Du kan ringe på tlf. 33 11 22 84 eller skrive til os på mail: info@wattar-gruppen.dk.

Du kan også ringe direkte til Camilla Beldam, Chefkonsulent hos Wattar Gruppen, på tlf. 50 59 02 82.

Har du spørgsmål?

Send dit spørgsmål til os, så vender vi tilbage hurtigst muligt.
Verified by MonsterInsights