FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Hos Wattar Gruppen tror vi på, at vi som virksomhed kan være med til at gøre en forskel; det handler om, at starte der, hvor det giver mest mening og der, hvor man kan bidrage mest. Derfor har vi identificeret fire af FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som vi aktivt forsøger at integrere i virksomhedens kerne. Vi tror på, at det handler om at tage højde for ens forskellige udgangspunkter – både som land, og som virksomhed.

 

Frem mod 2030 skal FNs verdensmål vise vejen mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. De nye verdensmål for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals) bygger på ideen om, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og derfor kræver en samlet indsats for at opnå holdbare udviklingsresultater1.

 

Verdensmålene berører næsten alle dele af vores samfund, lige fra produktion og forbrug, til lovgivning og finansiering, samt forskning og civilsamfundets indsatser. Det betyder blandt andet, at virksomheder skal tage et samfundsansvar og ikke blot skabe værdi ud fra kortsigtede mål, men i stedet fokusere på langsigtede og mere ambitiøse mål. Helt konkret betyder det, at vi er nødt til at tænke nyt og udfordre vores ledelses-, organisations- og innovationsevner2.

VERDENSMÅL 3: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Mental sundhed er en tilstand, hvor man trives, fordi man udvikler og udfolder sine evner, kan håndtere belastninger, og indgår i positive sociale relationer. Vores mentale sundhed er afgørende for den måde, vi føler, tænker og opfatter verden omkring os på og er forbundet med engagement, produktivitet, kreativitet og evnen til at vise omsorg. Vores mentale sundhed påvirkes gennem hele livet af de sociale relationer og oplevelser vi har3. Det betyder, at man med aktive indsatser kan fremme den mentale sundhed og dermed øge trivslen.

 

Mental sundhed er kernen af vores arbejde. Vi har en mission om, at hjælpe mennesker med at opnå større livskvalitet og balance i arbejds- og privatlivet. Ligeværd, respekt og troen på udvikling for det enkelte menneske er fundamentet for vores arbejde. Gennem kognitiv terapi hjælper vi mennesker til skabe en bedre tilværelse – en tilværelse uden angst, uro og smerte.

 

Vi har en helhedsorienteret tilgang til sundhed og trivsel, hvilket betyder, at vi fokuserer på samspillet mellem de fysiske og psykiske processer. Menneskets sundhedstilstand er på én gang et fysisk, psykisk og socialt anliggende. Det er derfor vigtigt at skabe sundhed, der er i balance.

Udover samtaleterapi, tilbyder vi blandt andet forløb med fokus på fysisk egenomsorg og mindfulness. Gennem vores forløb ’Mestring af sygdom og job’ er vi med til at mindske længerevarende sygemelding fra arbejdsmarkedet som følge af stress, depression, angst, fysiske lidelser og/eller smerter.

VERDENSMÅL 4: Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Uddannelse er en af de mest kraftfulde og gennemprøvede motorer for en bæredygtig udvikling4. Al forskning viser, at trivsel er grundstenen for læring; først når vi trives, bliver der plads til læring5.

 

Vi tilbyder mentorstøtte til borgere i en række kommuner på Sjælland og i hovedstadsområdet. Formålet med et mentorforløb er at hjælpe borgeren til at gennemgå en forandringsproces, således at han eller hun bliver klar til at starte uddannelse, job eller deltage i beskæftigelsesfremmende tilbud, såsom praktik.

 

Mentorrollen er helhedsorienteret og omfatter derfor også støtte til praktiske, sociale og sundhedsmæssige problematikker, som er hindrende for borgers progression mod beskæftigelse. Det handler altså om, at skabe motivationen til og betingelserne for, at borgeren kan opnå de beskæftigelsesmæssige mål, som er opstillet sammen med mentoren.

 

Hos Wattar Gruppen udbyder vi en bred vifte af kurser og uddannelser. Til ledige, som ønsker at tilegne sig nye kompetencer eller skifte karrierespor, tilbyder vi kurser som eksempelvis kognitiv mentor, beskæftigelseskonsulent, samt stress- og trivselsvejleder. For fagfolk med en pædagogisk eller social- og sundhedsfaglig baggrund, tilbyder vi kurser og uddannelser i kognitiv terapi af op til 4 års varighed.

 

Så uanset om man er højtuddannet, ufaglært, sygemeldt eller ledig, kan vi tilbyde kurser eller uddannelse til enhver som ønsker dette. Det er vigtigt for os, at der er plads til at alle får den viden eller uddannelse som de ønsker. Vi tror nemlig på, at livslang læring er med til at fremme en bæredygtig udvikling.

VERDENSMÅL 5: Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

Hos os ser vi ikke køn – vi ser mennesker. Vi ser intet formål i, at foretrække mænd frem for kvinder, eller omvendt. I vores virksomhed er der en næsten ligelig fordeling af mænd og kvinder, dog med et lille flertal af kvinder.

Wattar Gruppens ledelse består hovedsagligt af kvinder, ligesom virksomheden er startet af kvinder.

VERDENSMÅL 8: Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Som virksomhed sætter vi en stor ære i at ansætte mennesker, der ellers kunne stå udenfor arbejdsmarkedet. Af den grund har vi både ansatte på løntilskud, i fleksjob og praktik.

Som en del af vores indsats på beskæftigelsesområdet, arbejder vi med at finde praktikpladser og deltidsansættelser til de borgere vi arbejder med. I vores mentorforløb er det mentors rolle at være med til at opmuntre og skabe betingelser for, at en borger kan progrediere mod opnåelse og fastholdelse i praktik, arbejde eller uddannelse. Dette indebærer naturligvis, at borgeren undervejs får mentorstøtte til at overkomme barrierer som forhindrer udvikling.

Skrevet af Siri Slengerik, januar 2020

Referencer

Wattar Gruppen ApS, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609