4-årig uddannelse i
kognitiv psykoterapi

Om uddannelsen

Wattar Gruppens uddannelse i kognitiv psykoterapi kvalificerer dig til at udføre psykoterapi på et kognitivt adfærdsterapeutisk grundlag. Gennem undervisning, træning og supervision tilegner du dig praktiske færdigheder og terapeutiske kompetencer, der vil gøre dig i stand til at udføre ansvarlig, sikker og effektiv kognitiv psykoterapi i praksis.

Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Startdatoer

År 1 opstart: 21. august 2024

År 2 opstart: 14. august 2024

År 3 opstart: 28. august 2024

År 4 opstart: 4. september 2024

Gennem undervisning, træning og supervision vil du tilegne dig praktiske færdigheder og terapeutiske kompetencer, der vil gøre dig i stand til at udføre ansvarlig, sikker og effektiv kognitiv psykoterapi i praksis.  

Som udgangspunkt er det hensigten at du skal kunne bruge uddannelsen til at udføre psykoterapi i samarbejde med de klienter du møder i din hverdag på arbejdspladsen. Det er dog op til den enkelte om man ønsker at anvende uddannelsen til f.eks. at nedsætte sig om psykoterapeut efterfølgende.  

Du opnår forståelse for og erfaring med behandling af en lang række klientgrupper og vil lære at udføre sagsformuleringer, der sikrer at du forstår den enkelte patient, klient eller brugers behandlingsmæssige behov og kan møde disse på kvalificeret kognitiv vis. 

Læs uddrag af uddannelsens studieordningen her

Det faglige fundament på uddannelsen er kognitiv teori og metode. Kognitiv terapi tilbyder en målrettet og effektiv tilgang til lindring af psykiske lidelser og styrkelse af mental sundhed og trivsel. Derudover anvendes kognitiv teori og metode også til coaching og mentorering.

I kognitiv terapi er det en grundlæggende idé, at vi kan understøtte udvikling og positiv forandring gennem ændring og nuancering af tanke-, følelses- og handlemønstre.

Den kognitive model er hele tiden i udvikling, og i disse år udvides arbejdsmetoderne med mere oplevelsesorienterede elementer i form af meditationsteknikker, kreative teknikker og et mere interpersonelt sigte.

Med ståsted i klassisk kognitiv terapi integrerer vi tilgangen med forståelse og interventioner fra Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi (MBCT), Compassion Focused Therapy (CFT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og Metakognitiv Terapi (MCT) under overskriften moderne kognitiv terapi.

Uddannelsen er rettet mod dig, som i dit daglige arbejde vil kunne anvende de kognitive metoder.

Deltagere på uddannelsen har ofte en social- og sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelsesbaggrund som fx sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog, lærer, fysioterapeut, misbrugsbehandler – eller er ansat på et psykiatrisk hospital, et værested, et bofællesskab, en institution eller lignende. Derudover har vi også deltagere, som kommer fra en helt anden baggrund, men som ønsker at skifte jobspor.

Kognitiv Teori og Metode * Supervision * Selvrefleksion/egenterapi

Uddannelsen er 4-årig. De studerende afslutter et år ad gangen. De studerende modtager et kursusbevis efter hvert bestået uddannelsesår samt certifikater for gennemførte emnemoduler.

På uddannelsen får du:

 • Teoretisk viden og faktuel information om anvendt kognitiv terapi, baseret på forskningsresultater fra empiri, teori og klinisk praksis.
 • Praktiske færdigheder således, at du kan opnå terapeutisk kompetence, som vil gøre dig i stand til at kunne udføre ansvarlig, sikker og effektiv kognitiv psykoterapi i praksis.
 • Evnen til at reflektere på kognitiv vis.


På år 2 til 4 afholder vi undervisningsdage med internationale specialister på tværs af uddannelsesårene, hvor du får mulighed for netværke og sparre med andre studerende.

Timetal for år 1 & 2:

 • 87 timers undervisning i kognitiv teori og metode.
 • 36 timers supervision.
 • 30 timers selvrefleksion i grupper.


Timetal for år 3:

 • 87 timers undervisning i kognitiv teori og metode.
 • 39 timers supervision.
 • 30 timers selvrefleksion i grupper.


Timetal for år 4:

 • 84 timers undervisning i kognitiv teori og metode.
 • 39 timers supervision.
 • 30 timers selvrefleksion i grupper.

Alle vores interne undervisere på uddannelsen er psykologer med mange års klinisk erfaring og erfaring med undervisning. Herudover inviterer vi eksterne gæsteundervisere, som har særlig specialistviden indenfor et specifikt undervisningsområde.

År 1 er tilrettelagt, så de studerende opnår et grundigt kendskab til kognitiv teori og metode, og introduceres til relevante psykologiske emner. Den kognitive teori indlæres ud fra den kognitive forståelse af angst, depression, selvværd, sorg, krise og traumer, og metoden trænes gennem øvelser, som tager udgangspunkt i disse emner. Vi arbejder øvelses- og oplevelsesorienteret og træner metoderne, så du kan anvende dem i din egen hverdag.

År 2 udvider de studerendes terapeutiske repertoire med introduktionen af de *nyere* retninger inden for kognitiv terapi: Compassion Focused Therapy; positiv psykologi; Mindfulness; Motivational Interviewning; ACT; Metakognitive terapi og andre.

Derudover vil de studerende få en grundig viden og praktisk erfaring med udførelse af kognitiv gruppeterapi. År 2 afsluttes med certificering som kognitiv gruppeterapeut fra Wattar Gruppen.

År 3 giver de studerende et godt overblik og forståelse for hvilke terapeutiske strategier der er mest virkningsfulde overfor udfordringer og vanskeligheder som personer udsættes for og oplever i deres liv. Der er tale om processer på tværs af diagnoser, som kan vedligeholde problemer og hindre udvikling. For eksempel: følelsesmæssig undgåelse, vanskeligheder ved emotionsregulering, manglende kognitiv fleksibilitet eller overdreven brug af sikkerhedsadfærd.

De studerende får udbygget deres værktøjskasse og for øget forståelse for anvendelsesområderne så interventionerne bliver målrettede, præcise, effektive og i endnu højere grad kan tilpasses den enkelte person og dennes udfordringer.

År 4 har fokus på forandring, livslang udvikling og vækst med afsæt i forståelse og behandling af traumer og kriser i kognitivt perspektiv. Du lærer hvordan du kan støtte klienter i at arbejde med udviklingsprocesser, der går på tværs af problemområder og livsfaser. Vi arbejder også med inddragelse af kontekst relaterede indsatser, herunder styrkelse af oplevelsen af samhørighed dels gennem naturterapi og dels gennem styrkelse af nære sociale relationer i parterapi.

På år 4 undervises der også i kognitiv behandling af mere komplekse problemstillinger som kompleks depression og spiseforstyrrelser. Som noget nyt vil vi også arbejde direkte med case gennemgang, diskussion og valg af de mest relevante interventioner, hvor vi i fællesskab dykker ned i kernen af cases og diskuterer, hvordan vi vælger og anvender de mest relevante strategier. For at øge indlæringen og evnen til formidlingen af principperne vil der også være dage med deltagerpræsentationer.

Supervision sigter mod at give dig de kognitive færdigheder, sagsformulering, sokratisk dialog, verbale og adfærdsmæssige undersøgelsesmetoder.

På år 2 begynder vi at arbejde med optagelser (eller som alternativ nedskrevne uddrag af samtaleforløb), som kan analyseres, diskuteres og trænes.

Supervisionen på år 3 vægter fortsat, at du tilegner dig de kognitive færdigheder og bliver sikker i grundelementerne – men også at du begynder at anvende metoder fra de nye retninger. På år 3 og 4 vægtes supervision ud fra optagelser af terapisessioner. På år 4 arbejdes der som supplement også med supervision i reflekterende team.

Selvrefleksion og personlig erfaring er vigtige elementer i tilegnelsen af de kognitive metoder, og udviklingen som terapeut. Gennem regelmæssig og systematisk anvendelse af kognitiv terapi over en længere periode, opnås en dybere forståelse for metodernes virkning og effekt på tankemønstre, følelser og adfærd, og det erfares, hvordan man konstruktivt kan arbejde med de vanskeligheder, der opstår.

For at ansøge om optagelse på psykoterapeutuddannelsen (kvote 1) skal du have en relevant uddannelses- og erhvervsbaggrund, der svarer til en professionsbachelor eller en videregående akademisk uddannelse. Uddannelsen skal være af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, som fx lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut, pædagog, læge eller psykolog. Ansøgere skal efterfølgende have erhvervserfaring inden for denne profession i mindst tre år eller anden relevant erhvervserfaring i mindst tre år.

Dispensation:
Det er muligt at blive optaget på første år af uddannelsen selvom du ikke har en formel sundhedsfaglig, pædagogisk eller psykologisk lang eller mellemlang videregående uddannelse. For at blive optaget på dispensation, skal du have minimum tre års relevant erhvervserfaring.

Du vil blive optaget på baggrund af en konkret vurdering, der gives ud fra en helhedsbetragtning, hvor også uddannelsesniveau, alder, motivation, og erhvervserfaring klarlægges og vurderes.

Kvote 2: Ansøgere med en uddannelse på minimum professionsbachelorniveau, der ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter.

Kvote 3: Ansøgere tilhørende andre faggrupper. Disse ansøgeres uddannelse skal være suppleret med kurser fra højere læreanstalter eller lignende, inden for psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi og supervision (120 timer ved et sammenhængende forløb, 150 timer såfremt der er tale om opsplittede forløb).

Merit: Hvis du tidligere har modtaget undervisning i kognitiv teori og supervision enten fra anden uddannelse eller igennem dit arbejde, er det muligt at få merit for år 1 og starte direkte på år 2.

Har du et eller flere andre år fra en anden, lignende uddannelse til kognitiv psykoterapeut, eller kan du dokumentere, at du har modtaget undervisning, supervision og selvrefleksion i et omfang svarende til kravene for et eller flere år, kan du søge om optagelse på år 2 – 4.

Dokumentation i form af uddannelsesbevis for tidligere uddannelsesforløb, kurser, supervision mv. medsendes ansøgningen, Disse ansøgere kan blive indkaldt til en personlig samtale. De kan ligeledes blive anmodet om at medsende referencer fra tidligere og nuværende arbejdspladser, som beskriver ansøgernes kliniske kognitive færdigheder.

Undervisningen finder sted på Holbergsgade 14, 2, 1057 København K.

DATOER FOR ÅR 1:

Datoer i efteråret 2024:
August: 21, 22, 23 & 30
September: 13 & 27
Oktober: 11 & 25
November: 1, 15 & 29
December: 13

Datoer i foråret 2025:
Januar: 10, 17 & 31
Februar: 7 & 28
Marts: 14 & 28
April: 11 & 25
Maj: 2, 16 & 23
Juni: 13 & 20

 

DATOER FOR ÅR 2:

Datoer i efteråret 2024:
August: 14 & 15
September: 10*, 11 & 12*
Oktober: 2, 3, 30 & 31
November: 19*, 20 & 21*
December: 11 & 12

Datoer i foråret 2025:
Januar: 15 & 16
Februar: 4*, 5 & 6*
Marts: 12 & 13
April: 1*, 2, 3* & 30
Maj: 1, 20*, 21 & 22*
Juni: 4, 25 & 26

*Datoer for selvrefleksion – Dato afhænger af holdfordeling.

 

DATOER FOR ÅR 3:

Datoer i efteråret 2024:
August: 28 & 29
September: 16 & 17
Oktober: 9 & 10
November: 6, 7, 27 & 28
December: 18 & 19

Datoer i foråret 2025:
Januar: 15 & 16
Februar: 5, 6, 26 & 27
Marts: 19 & 20
April: 9 & 10
Maj: 7, 8 & 28
Juni: 11 & 12

 

DATOER FOR ÅR 4:

Datoer i efteråret 2024:
September: 4, 5, 16 & 17
Oktober: 23 & 24
November: 13 & 14
December: 4 & 5

Datoer i foråret 2025: Januar: 8, 9, 29 & 30
Marts: 5, 6, 26 & 27
April: 23 & 24
Maj: 14, 15 & 28
Juni: 3, 4, 18 & 19

NB: Der tages forbehold for ændringer.

År 1 koster 45.650 kr. pr. deltager.

År 2 koster 47.900 kr. pr. deltager.

År 3 koster 47.900 kr. pr. deltager.

År 4 koster 41.000 kr. pr. deltager.

Eksamen År 4 koster 15.000 kr. pr. deltager.

For nuværende studerende: Påbegyndte du din uddannelse før august 2024, og ønsker at færddiggøre uddannelsen på den gamle studieordning, er prisen 45.675 kr. pr. studieår.

Det er muligt at betale et uddannelsesår i to rater eller efter individuel aftale. Du kan evt. anvende bruttolønsordningen. Her laver du en aftale med din arbejdsgiver, hvor du bliver trukket månedligt af din bruttoløn. Du betaler selv med dine lønkroner før skat, hvilket oftest kan spare dig for lidt under det halve.

Ønsker du flere oplysninger om uddannelsens tilrettelæggelse og forløb, eksamener, dispensation og andre forhold, kan du få tilsendt studiebeskrivelse ved at ringe på tlf.: 33 11 22 84 eller skrive til info@wattar-gruppen.dk.

Det siger de studerende

Bliv kontaktet

Har du spørgsmål til uddannelsen? Skriv dit spørgsmål her, og bliv kontaktet af vores studieadministration.

Wattar Gruppen nyhedsmail

Hold dig opdateret

Tilmeld dig Wattar Gruppens nyhedsmail og hold dig opdateret på vores online fyraftensmøder, nyeste artikler, kommende arrangementer og meget mere. 

Verified by MonsterInsights