Uddrag af studiebeskrivelse

4-ÅRIG UDDANNELSE TIL KOGNITIV PSYKOTERAPEUT

Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter, Holbergsgade 14, 4. sal, 1057 København K.

Wattar Gruppens uddannelse til kognitiv psykoterapeut, kort benævnt som ”Uddannelse til kognitiv psykoterapeut”.

Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter, har i en lang årrække uddannet, trænet og superviseret professionelt, sundhedsfagligt personale i anvendelsen af kognitiv terapi. Vores uddannelser i kognitiv terapi giver de studerende viden og færdigheder, som de kan bruge i deres daglige arbejde med patienter, klienter og brugere. Ved at følge og gennemføre alle fire år på uddannelsen i kognitiv terapi, opnår man titel af Kognitiv Psykoterapeut fra Wattar Gruppen.

I 2004 opstillede Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Sundhedsministeriet kvalitetskriterier for private psykoterapeutuddannelser. Formålet med at udarbejde kriterierne var primært at synliggøre for borgerne, hvilken kvalitet, der bør være i disse uddannelser.

Wattar Gruppen følger de kvalitetskriterierne for private psykoterapeutuddannelser, og blev 1. maj 2010 første gang eksternt certificeret til at opfylde samtlige kriterier. Pr. 1. november 2019 er uddannelsen gen-certificeret uden afvigelser.

Vores 1-årige uddannelse i kognitiv terapi er eksternt certificeret, som en del af den 4-årige uddannelse i kognitiv terapi. Du kan læse mere om kvalitetskriterierne og certificeringsprocessen på Dansk Psykoterapeutforenings hjemmeside.

4.1. Overordnede formål
Det overordnede formål med Wattar Gruppens uddannelse til kognitiv psykoterapeut er at kvalificere personer med en social-, sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund til at udføre psykoterapi på et kognitivt adfærdsterapeutisk grundlag.

Gennem undervisning, træning og supervision tilegner deltagerne sig praktiske færdigheder og terapeutiske kompetencer, der gør dem i stand til at udføre ansvarlig, sikker og effektiv kognitiv psykoterapi i praksis. De studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer med behandling af en lang række forskellige klientgrupper og lærer at udføre sagsformuleringer der sikrer, at de studerende forstår den enkelte patient, klient eller brugers behandlingsmæssige behov og kan møde disse på kvalificeret kognitiv vis.

5.6. Krav til gennemførelse
Der stilles krav om aktiv deltagelse, mødepligt i undervisningen og forberedelse; opgaveaflevering og eksamen samt klinisk praksis.

5.1. Generelle optagelseskriterier
Ansøgere til uddannelsen skal være ansat/beskæftiget inden for et felt, hvor det er muligt at anvende den kognitive adfærdsterapi i forbindelse med deres daglige arbejde.

5.2. Kvote 1
Ansøgere med en relevant uddannelses- og erhvervsbaggrund, der svarer til en professionsbachelor eller en videregående akademisk uddannelse. Uddannelsen skal være af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter. Ansøgere skal herudover have minimum 3 års erfaring (fuldtid) indenfor deres eget arbejdsfelt og profession inden start på uddannelsen.

5.3. Kvote 2 og 3 (dispensation)
Ansøgere der optages på dispensation, skal have minimum tre års relevant erhvervserfaring. Ansøgere optages på uddannelsen efter en konkret vurdering.

Kvote 2: Ansøgere med en uddannelse på minimum professionsbachelorniveau, der ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter.

Kvote 3: Ansøgere tilhørende andre faggrupper. Disse ansøgeres uddannelse skal være suppleret med et 1-årigt kursus i psykologi/psykologiske teorier bestående af et forløb med afsluttet eksamen.

5.4. Optagelsesprocedure
Ansøgere skal kunne dokumentere, at de har en vis viden om psykologiske og terapeutiske principper gennem fx deres uddannelse, relevante kurser og (erhvervs)erfaring. Ansøgere, der søger om optagelse på et af uddannelsens år, skal indsende ansøgningsskema med behørig dokumentation som angivet på skemaet. Alle ansøgere skal vedlægge opdateret CV, relevante kursus- og uddannelsesbeviser og en beskrivelse af eventuelle tidligere erfaringer med kognitiv terapi. Ansøgere fra kvote 2 og 3 bliver optaget efter en konkret vurdering.

Kontraktmæssigt tilmelder de studerende sig til uddannelsen for ét år ad gangen. Det betyder, at der skal indsendes ansøgning for hvert nyt studieår.

6.4. Uddannelsens tilrettelæggelse og indhold
Sammenlagt giver uddannelsens fire år et forløb, som opfylder de tværministerielle kriterier til indhold og sammensætning:

Antal timer:

  • Teori og metode (herunder færdighedstræning): 348 timer
  • Supervision: 153 timer
  • Selvrefleksion: 120 timer


6.4. 1-årig uddannelse i kognitiv terapi – År 1
Den 1-årige uddannelse i kognitiv terapi (År 1) er en grunduddannelse, som giver de studerende en bred viden og grundlæggende faglige færdigheder. Undervisningen veksler mellem teorigennemgang, oplevelsesorienteret undervisning, praktiske øvelser og færdighedstræning. Uddannelsen har til formål at give deltagerne grundlæggende viden og færdigheder i kognitiv terapi, som er baseret på empiriske forskningsresultater.

Supervisionen foregår i grupper, og er baseret på de studerendes egne erfaringer og problemstillinger fra deres arbejdssituation. Selvrefleksionen foregår i grupper, ledet af en psykolog.

Eksamen År 1: De studerende der ønsker at fortsætte på overbygningen, skal afleveres en skriftlig årsopgave i form af en sagsformulering på 2000–3000 ord. Opgaven bliver bedømt af en intern eksaminator og en ekstern censor og bliver bedømt bestået eller ikke bestået.

6.5. Uddannelse til kognitiv psykoterapeut – År 2
Uddannelse til kognitiv psykoterapeut, År 2, er det første år af et treårigt overbygningsforløb. Undervisningen tager udgangspunkt i to moduler: Moderne CBT og kognitiv terapi i grupper.

Supervisionen sigter mod at give de studerende kognitive færdigheder, sagsformulering, sokratisk dialog, verbale og adfærdsmæssige undersøgelsesmetoder. Selvrefleksionen på dette år vedrører den oplevelse af de gruppeprocesser, der udspiller sig i de gruppeforløb, de studerende er en del af.

Eksamen År 2: De studerende skal i løbet af året aflevere en skriftlig eksamensopgave, som vedrører gruppeforløbet.

6.6. Uddannelse til kognitiv psykoterapeut – År 3
I løbet af tredje år udvider de studerende deres færdighedsrepertoire gennem inddragelse af teorier og metoder fra transdiagnostisk og procesbaseret kognitiv adfærdsterapi. Vi gennemgår teorier, og træner nye metoder, som komplementerer den ’klassiske’ kognitive teori og metode.

Vi har fokus på arbejdet med de problemfastholdende processer inden for de psykologiske emner som kognition, emotion, motivation m.m.

Supervisionen på tredje år vægter fortsat, at deltagerne tilegner sig kognitive færdigheder, og bliver sikker i grundelementerne – men også, at de begynder at anvende metoder fra de nye retninger. I selvrefleksion får deltagerne mulighed for at afprøve metoder fra transdiagnostisk og procesbaseret kognitiv adfærdsterapi. Deltagerne lærer at fastholde egenomsorg og opbygge ’robusthed’ i arbejdet som psykoterapeut.

Eksamen År 3: Der udarbejdes en skriftlig opgave på baggrund af en videooptagelse.

6.7. Uddannelse til kognitiv psykoterapeut – År 4
Uddannelse til kognitiv psykoterapeut, 4. år, er det tredje og afsluttende overbygningsår. 4. år har fokus på forandring, livslang udvikling og vækst med afsæt i forståelse og behandling af traumer og kriser i kognitivt perspektiv. Du lærer hvordan du kan støtte klienter i at arbejde med udviklingsprocesser, der går på tværs af problemområder og livsfaser. På år 4 undervises der også i kognitiv behandling af mere komplekse problemstillinger, som kompleks depression og spiseforstyrrelser.

Supervision og selvrefleksion støtter indlæringen af kognitiv terapi især i forhold til at have fokus på en række kognitive kernekompetencer. Selvrefleksionen på dette år handler derfor også om terapeutens egenomsorg. Der reflekteres og arbejdes med deltagernes udvikling af egen terapeutisk stil.

Eksamen År 4: Der udarbejdes en skriftlig opgave på baggrund af en kombinationsopgave med både skriftlig og praksisopgave. Både den skriftlige opgave samt praksisopgaven bliver bedømt internt og eksternt inden afslutning af undervisningsåret.

Uddannelsesafgift
Uddannelsesafgiften beløber sig pr. august 2024 til kr. 45.675,- pr. år for år 2, 3 og 4. Dette beløb dækker undervisning, supervision, selvrefleksion, færdighedstræning i grupper, eksamen samt delvis forplejning for det enkelte studieår.

Tidligere studerende kan evt. også tilmelde sig selvrefleksionsdelen i forbindelse med et af holdene.Det koster pr. august 2024 kr. 9.350,- pr. år.

Øvrige udgifter
De studerende skal desuden forvente udgifter til bøger og kopiering.

Mindre priskorrektioner kan forventes.

ØNSKER DU AT MODTAGE DEN FULDE STUDIEBESKRIVELSE?

Udfyld blanketten, så sender vi dig den fulde studiebeskrivelse hurtigst muligt.

Wattar Gruppen nyhedsmail

Hold dig opdateret

Tilmeld dig Wattar Gruppens nyhedsmail og hold dig opdateret på vores online fyraftensmøder, nyeste artikler, kommende arrangementer og meget mere. 

Verified by MonsterInsights