Videnscenter for
Trivsel & læring

Et bæredygtigt studieliv

Hos Wattar Gruppen vil vi gerne bidrage til at skabe det bedste fundament for et bæredygtigt studieliv. Derfor har vi udviklet en kursusrække henvendt til elever, lærere og studievejledere, der giver evidensbaserede kompetencer og redskaber til at fremme elevernes trivsel under uddannelse. Kurserne understøtter elevernes læring, motivation og samspil og bidrager til at øge trivslen i privatlivet, i undervisningen, i vejledningen og i studiemiljøer.

Ønsker I at fremme jeres elevers trivsel og arbejde med trivsel fra et elevperspektiv? Wattar Gruppen klæder jeres elever på som kompetente trivselsambassadører, der bidrager aktivt med at udvikle, fremme og vedligeholde trivslen på skolen.

Kurset formål
Dette kursus giver jeres elever viden om, hvordan de kan anvende kognitiv teori og metode samt positiv psykologi til at styrke deres egen og andres trivsel, og skabe et godt og trygt skolemiljø. Formålet er at give eleverne de bedste forudsætninger for at arbejde med trivsel både individuelt og i fællesskaber, så den samlede trivsel på skolen øges og vedligeholdes i samarbejde med eleverne selv. 

Forløb & indhold
Vores elevrettede kursus afvikles som en kombination af oplæg, øvelser og gruppediskussioner. Kursets indhold varierer efter de specifikke behov, og sammensættes i fællesskab med uddannelsesinstitutionen. Forslag til indhold: 

 • Hvad er trivsel, og hvad får os til at trives?  
 • Hvordan styrker du din egen og andres personlige og sociale trivsel. 
 • Negative følelser, og hvordan tanker og adfærd påvirker din trivsel. 
 • Samtaleredskaber til at fremme trivsel. 
 • Hvordan mistrivsel kan brydes ved brug af kognitive metoder.
 • Hvordan skabes en god skoledag med energi og balance.
 • Hvordan styrker du din og andres motivation og interesse.


Målgruppe

Dette kursus henvender sig til elever på ungdomsuddannelserne.Vi anbefaler, at skolerne arbejder med en gruppe på minimum 15 trivselsambassadører fordelt på de forskellige klassetrin.

Praktisk information

Dato: Efter aftale

Sted: Holbergsgade 14, 1057 København K. 

Pris: 14.000 Dkk. ex moms. 

Stærke relationer er godt for både trivsel og læring. Vi giver jeres undervisere viden om, hvordan de på bedste vis skaber relationer til elever og kursister samt støtter dem i deres uddannelsesforløb.

Dette kursus uddanner jeres undervisere til lærermentorer og giver dem de bedste forudsætninger for at motivere eleverne, og hjælpe dem med at strukturere et bæredygtigt studieliv med plads til både skole og fritid. 

Kursets formål
Dette kursus har til formål at fremme jeres underviseres kompetencer i at samtale, lytte, spørge ind og motivere elever i at strukturere, balancere og gennemføre deres uddannelsesforløb.

Forløb & indhold
Kurset er opbygget således at de første to dage er grundlæggende teori, metode og praktiske øvelser, og de to sidste dage omhandler egen praksis. Her vil der være fokus på bestemte redskaber og metoder, som I har afprøvet i jeres rolle som mentor.  

Alt efter jeres ønsker og fokus tilpasses introduktionen til jeres roller og afvikles evt. i grupper tilpasset jeres fokus. 

 • Introduktion: Mentorrollen og mentoropgaven. 
 • Introduktion: SPS-lovgivningen og studiestøtte. 
 • Anvendelse af kognitiv teori og metode.
 • Samtaleredskaber til at skabe dialog med elever/kursister.
 • Metoder til arbejde med målsætning. 
 • Sådan motiverer I elever/kursister i uddannelsesforløbet og styrker deres selvværd og selvtillid.
 • Anvendelse af positiv psykologi til at støtte elever/kursister i at finde og anvende egne styrker.


Målgruppe

Kurset henvender sig til undervisere på ungdoms og voksenuddannelser.

Praktisk information

Kurset forløber over 4 dage: 31. aug, 1. sep, 3. okt & 2. nov 2023.

Kurset afholdes på Holbergsgade 14, 4. sal, 1057 København K. Mulighed for anden aftale for hele medarbejdergrupper.

Pris: 5800 kr. eks moms pr. person ved deltagelse på åbne hold. Mulighed for individuel aftale af pris for medarbejdergrupper.

Tilmeld dig her

Ungdomslivet kan være svært i sig selv, og kæmper eleverne samtidigt med psykiske eller fysiske udfordringer, kan det være svært også at samle overskud til at gennemføre en uddannelse. Hos Wattar Gruppen støtter vi elever med særlige behov i at mestre eget liv og læring.

Formål
Dette kursus giver jeres elever mulighed for at arbejde med redskaber og metoder, der kan skabe større personligt overskud og mere balance i hverdagen. Formålet er at hjælpe eleverne til at øge egen trivsel, så de kan mestre både uddannelse, ungdomsliv og sårbarhed.

Forløb & indhold
Vores elevrettede kursus afvikles som en kombination af oplæg, øvelser og gruppediskussioner. Kursets indhold varierer efter de specifikke behov, og sammensættes i fællesskab med uddannelsesinstitutionen. 130 timers puljen kan anvendes på kurset, da der er fokus på værktøjer til at reflektere over egne muligheder og at træffe valg om egen fremtid i et studie-/karriereperspektiv og et personligt perspektiv. Forslag til indhold:

 • Mestring af angst, stress og depression, fysiske lidelser og/eller smerter
 • Opnå større personligt overskud og få ny balance i din tilværelse
 • Motivation til forandring og fastholdelse af din udvikling
 • Øget tillid til egne evner og mestring af din tilværelse og din skolegang
 • Opdag og bliv opmærksom på egne styrker i læringsrummet
 • Redskaber til på bedst mulig måde at gennemføre din uddannelse


Målgruppe

Dette kursus henvender sig til elever på ungdomsuddannelserne med psykiske og/eller fysiske udfordringer.

Praktiske informationer
Sted: Kan afholdes på jeres skole eller på Holbergsgade 14, 1057 København K.

Tid: To timers undervisning en gang om ugen samt hjemmeopgaver.

Pris: Varierer efter forløbets omfang – kontakt os på 33 11 22 84 og få et tilbud.

Studievejlederens fornemmeste opgave er at støtte og motivere eleverne gennem en faglig og professionel samtale. Wattar Gruppen tilbyder et 2-dages kursus henvendt til studievejledere, der ønsker at styrke deres faglige fundament og viden om, hvordan de udvikler samtalen og samspillet med eleverne, så disse føler sig både set, hørt og motiverede.

Formål
Vores 2-dages kursus giver forståelse for og erfaring i, hvordan kognitiv teori og metode kan inddrages i arbejdet som studievejleder samt hvordan den positive psykologi kan anvendes til at styrke elevens trivselHvis I ønsker et længere og mere dyberegående kompetenceudviklingsforløb, tilbyder Wattar Gruppen også et helårskursus inden for samme område.

Forløb & indhold
Kurset afvikles som en kombination af oplæg, øvelser og plenumrefleksioner. Kursets indhold varierer efter de specifikke behov, og sammensættes i fællesskab med uddannelsesinstitutionen. Forslag til indhold: 

 • Introduktion: Kognitiv teori og metode i arbejdet som studievejleder.
 • Lær at forstå samspillet mellem tanker, følelser, krop og handlinger.
 • Sådan støtter I elever i at udvikle deres tankeprocesser.
 • Sådan kan du støtte elever, der føler sig presset af uddannelsesmæssige krav.
 • Lær at anvende positiv psykologi til at støtte eleverne i at finde og anvende egne styrker.
 • Lær at anvende forandringscirklen til forstå elevernes reaktioner på forandring. 
 • Sådan styrker I elevernes selvværd og selvtillid samt motiverer dem i uddannelsesforløbet.


Målgruppe

Dette kursus henvender sig til studievejledere på ungdomsuddannelserne.Vi anbefaler, at alle skolens vejledere deltager i kurset sammen, så de kan skabe et fælles sprog og en fælles faglig forståelsesramme for deres arbejde med eleverne.

Praktisk information
Tidspunkt: 27. og 28. april 2023 fra kl. 9-16 inkl. korte pauser og 45 min. frokostpause. 

Sted: Holbergsgade 14, 4. sal, 1057 København K.

Pris: 3500 kr. ex. moms pr. person ved deltagelse på åbne hold. Mulighed for individuel aftale af pris for medarbejdergrupper.

Ønsker I at styrke fundamentet for inkluderende undervisning, gode skoleoplevelser og øget trivsel på skolen? Wattar Gruppens kursus i diagnoser og tilpasset undervisning klæder jeres personale på til at strukturere og tilpasse hverdagen og undervisningen, så alle elever imødekommes. 

Formål
Dette kursus har til formål at fremme de unges trivsel og øge deres mentale sundhed, ved at give jeres personale redskaber og metoder til at favne varierende adfærd og behov blandt jeres elever, så I bliver bedre til at støtte og hjælpe flere unge til at opnå et bæredygtigt ungdomsliv.

Kurset giver viden om og metoder til at forstå og imødekomme elevernes forskellige reaktionsmønstre, forbedre kommunikationen med elever samt understøtte deres adfærd og læring både individuelt og i de forskellige fællesskaber, de indgår i.

Der er særligt fokus på at forstå adfærd, som kan virke uhensigtsmæssig eller forstyrrende, samt strategier som kan anvendes til at hjælpe eleverne, så der skabes et inkluderende læringsmiljøhvor alle elever kan trives.

Forløb & indhold
Kurset afvikles som en kombination af oplæg og gruppearbejde. Indholdet kan variere, og sammensættes ud fra uddannelsesinstitutionens ønsker og behov. Forslag til indhold: 

 • Præsentation af de mest udbredte psykiske udfordringer og hvordan disse kan komme til udtryk i de unges adfærd – fx angst/ængstelighed, depression, stress, ADHD/ADD og autisme/asperger (ASF).
 • Strategier, der fremmer konstruktiv adfærd for den enkelte og fællesskabet.
 • Mestringsstrategier til personalet, så unødvendig stress eller reaktivitet kan reduceres.
 • Tilrettelæggelse og afvikling af undervisning under hensyntagen til alle elever.
 • Gruppearbejde: Sparring mellem undervisere med udgangspunkt i egne cases.
 • Gruppearbejde: Arbejdsgange med elevkontakt – administrativt og teknisk personale.
 • Forståelse for, hvordan forskellige adfærdsmønstre i klasserummet kan påvirke de øvrige elever, og hvordan der kan skabes et klasse– og læringsrum med plads til alle. 


Undervisere

Dette kursus afvikles af en af Wattar Gruppens autoriserede psykologer, der har erfaring med unge og diagnoser, samt en tidligere gymnasielærer og vejleder med stor erfaring. 

Målgruppe
Vi anbefaler, at hele skolens personalegruppe er med til kurset, så alle opnår viden om, hvordan de kan samarbejde og støtte unge med diagnoser og psykisk sårbarhed gennem skoledagen.

Praktisk information
Sted: Holbergsgade 14, 1057 København K – eller et andet sted efter jeres ønske. 

Tidspunkt: To undervisningsgange af 3 timer – datoer planlægges efter jeres ønsker.

Pris: 15.000 kr. ex. moms (prisen kan variere alt efter indhold og afvikling).  

Skræddersyede kursusforløb

Hør mere om vores kurser

Kontakt Maria Lommer, Faglig leder for Trivsel & læring, på 71 91 74 95 eller mlo@wattar-gruppen.dk og hør nærmere.

Har du spørgsmål?

Send dit spørgsmål til os, så vender vi tilbage hurtigst muligt.
Verified by MonsterInsights